top of page
Algemene voorwaarden

Om misverstanden te voorkomen hier de algemene voorwaarden van Praktijk Klassieke Homeopathie Voorne Putten.

 Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de klassiek homeopaat en de patiënt.

 Artikel 2.  Uitvoering van de overeenkomst
De klassiek homeopaat zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de competenties en kwalificatie eisen volgens de beroepsvereniging NWP (Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst) uitvoeren. 
De patiënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de klassiek homeopaat worden medegedeeld.

De klassiek homeopaat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook hierdoor ontstaan. Aangezien deze is uitgegaan van door patiënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.

 Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen. De klassiek homeopaat zal altijd de patiënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

 Artikel 4.  Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld en als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

 Artikel 5. Behandeling
De klassiek homeopaat werkt volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging NWP.  De homeopathische behandeling geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Van ieder patiënt wordt een dossier aangelegd. Dit dossier bestaat uit een patiëntenkaart, aantekeningen van de consulten, analyse van de consulten en voorschriften. Indien gewenst kan patiënt hiervan een kopie opvragen en ontvangen. De dossiers worden opgesteld en behandeld volgens de richtlijnen van de Wet op de Persoonsbescherming. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, uitgezonderd in de door de wet voorgeschreven situaties. De keuze van het voorgeschreven homeopathisch geneesmiddel wordt gevormd op basis van de door patiënt aan de klassiek homeopaat verstrekte informatie.

Het wordt afgeraden om op eigen initiatief de lopende reguliere behandeling stop te zetten gedurende de homeopathische behandeling. Indien verbetering van de klachten optreedt gedurende de behandeling kan in overleg met de reguliere behandelaar(s) en onder eigen verantwoording van de patiënt gezocht worden naar aanpassing van de reguliere behandeling.

Uiteraard staat het de patiënt vrij de behandeling op elk moment te beëindigen. Door klassiek homeopaat zal de behandeling beëindigd worden indien er sprake is van een verstoorde vertrouwensrelatie.

 

Artikel 6. Klachten
Patiënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de klassiek homeopaat, bij gebreke waarvan het recht van patiënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. Indien er onderling geen overeenstemming bereikt kan worden kan de klacht voorgelegd worden bij de beroepsvereniging NWP.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de klassiek homeopaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van klassiek homeopaat wordt uitbetaald. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de klassiek homeopaat is sprake van een inspanningsverplichting.

De klassiek homeopaat geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de klassiek homeopaat. De klassiek homeopaat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De klassiek homeopaat is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt door de klassiek homeopaat mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De aansprakelijkheid van de klassiek homeopaat voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde homeopathische middelen.

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de klassiek homeopaat beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de patiënt. De patiënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de klassiek homeopaat aansprakelijk wil stellen.

De klassiek homeopaat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde homeopathische middelen. De leverancier van deze homeopathische middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De klassiek homeopaat zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde homeopathische middelen.

 Artikel 8. Verhindering
Wanneer patiënt verhinderd is, dient dit minimaal 24 uur (op werkdagen) van tevoren telefonisch aangegeven te zijn, zodat de klassiek homeopaat in de mogelijkheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer patiënt niet tijdig afbelt, zal 100% van de kosten voor de gereserveerde tijd bij patiënt in rekening worden gebracht. Patiënt kan de verhindering alleen telefonisch doorgeven.

Artikel 9. Betaling
Betaling van de factuur geschiedt binnen de betalingstermijn van 14 dagen. Patiënt mag ook contant betalen. Indien de factuur niet betaald is binnen termijn krijgt patiënt een herinnering per email. In het geval dat ook de betalingstermijn, gesteld in de herinnering, verstreken is zal een aanmaning gestuurd worden per email. Voor deze aanmaning wordt aan patiënt 10 euro in rekening gebracht, bovenop de kosten van de behandeling volgens de factuur. Indien de betalingstermijn vervallen is zonder betaling van de factuur, dan zal de vordering overgedragen worden aan een incassobureau. Kosten hiervoor komen voor rekening van de patiënt. Communicatie over betaling verloopt dan uitsluitend via het incassobureau.

bottom of page